ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Tên chủ thể chứng thư số: Số chứng thư số:
Tên tổ chức chứng thực CKS: Thông tin ĐK với CQT:
CTS có hiệu lực từ ngày:
Đến ngày:
Tên đăng nhập *:
Mật khẩu mới *:
Xác nhận mật khẩu mới *:
Lưu ý:

Bạn cần cắm Chữ ký số khi thực hiện Đặt lại mật khẩu

Mật khẩu phải có độ dài từ 8 ký tự trở lên

Mật khẩu không chứa khoảng trắng, không chứa thông tin Tên đăng nhập

Mật khẩu chứa 4 kiểu ký tự (A – Z, a – z, 0 – 9, !@#$%^&*)

   Ví dụ: Bkav@A10#, eHo@don100!#, ...